En utmärkt arbetsplats är en lönsam arbetsplats

Arbetsplatsprovaren är ett vetenskapligt validerat verktyg för att ni enkelt och resultatinriktat ska komma igång med ert systematiska arbetsmiljöarbete. En mätning med Arbetsplatsprovaren ger en kartläggning av ditt företags arbetsmiljöförhållande och vad medarbetarna tycker och kan om företaget. Upplägget skräddarsys efter användarens behov. Resultatet visar på styrkor och svagheter inom organisationen och/eller ledarskapet, i förhållande till en norm som delvis är baserad på arbetsmiljölagen. Verktyget passar både företag och organisationer.

 

Den som investerar i arbetsmiljön ser snart positiva effekter på olika nivåer i organisationen. Arbetsglädje står ofta i direkt relation till effektivitet och lönsamhet.

 

Vetenskapligt verktyg

 

Arbetsplatsprovaren är ett vetenskapligt utvärderat verktyg som med fördel används för att genomföra förbättringar i arbetsmiljön som leder till bättre lönsamhet.

 

En vetenskaplig studie av Hunter Mabon, professor emeritus i personalekonomi vid Stockholms universitet visar att verktyget Arbetsplatsprovaren håller hög validitet, det vill säga att verktyget verkligen mäter olika aspekter av arbetsmiljö.

 

Hunter Mabons sammanfattning av studien

Undertecknad har i egenskap av extern expert anlitats för att granska Arbetsplatsprovarens vetenskapliga egenskaper. Redan befintliga data inhämtade från en rad olika körningar har stått till förfogande. Syftet med studien var att i görligaste mån undersöka Arbetsplatsprovarens psykometriska uppbyggnad och att besvara frågan:

 

Kan Arbetsplatsprovaren användas i arbetslivet för att i snäv bemärkelse mäta arbetsmiljön och i vid bemärkelse attityder till arbete, trivsel, organisation och ledning? Kan dessa mätningar sedan användas för att i förlängningen förbättra organisationens ekonomiska utfall?

 

Arbetsplatsprovarens reliabilitet har granskats, främst genom att studera enstaka formuleringar i frågorna och genom att analysera hur sättet att presentera frågorna kan vara av betydelse. Ett antal förslag till förbättringar har lämnats som nu inlemmats i den reviderade versionen av APP.

 

Flera aspekter på validitet har också undersökts. ”Face validity”, innehållsvalidering och ekonomisk validering har alla undersökts. Dessutom har en samtidig validering kunnat genomföras med hjälp av externa kriterier. Den visar tydligt hur Arbetsplatsprovaren kan differentiera mellan olika typer av organisationer.

 

Även om inga egna studier har genomförts har en litteraturgranskning gett vid handen att frågeformulär som ligger nära Arbetsplatsprovarens indexområden visat klara kopplingar mellan attityder, arbetsprestationer och ekonomiska utfall. Det kan med fog hävdas att Arbetsplatsprovaren skulle verka på samma sätt. Denna granskning är visserligen begränsad, men av tillräckligt stor omfattning för att jag med tillförsikt kan ställa mig bakom att

 

Arbetsplatsprovaren bör kunna betraktas som ett vetenskapligt instrument som kan användas för att pejla anställdas attityder till arbetsmiljön och organisationen i ett bredare perspektiv. Det finns övertygande belägg för att pejlingar av denna typ som genomförs regelbundet eller som en engångsinsats för att identifiera och åtgärda brister kan lämna ett viktigt bidrag till organisationens ekonomiska utfall.

 

Hunter Mabon

Professor emeritus

 

Beskrivning av processen

 

Tillsammans med MittKompetens konsulter väljer ni ett antal formulär, 5 – 10, som ringar in just era behov av kartläggning. Organisationen identifieras och antalet mätgrupper ni önskar se resultat på bestäms. Vi tar fram resultat på alla nivåer om antalet svarande är fem eller fler. Alla medarbetare och alla chefer deltar anonymt. Vi levererar resultat med analys och förslag på utvecklingsområden två till te veckor efter avslutad mätning. Resultaten processas, handlingsplaner tas fram, aktiviteter genomförs och efter ca 1 år efter första mätningen genomförs en ny mätning. Vi finns med er hela vägen. Ladda ner vår power point presentation här.

 

Formulären

Arbetsplatsprovaren består av 20 formulär. Exempel på formulär är “Arbetsglädje”, "Inflytande, delaktighet", "Internkommunikation", "Ledning, chefskap" och risker och säkerhet. Varje formulär innehåller 8 – 20 frågor.

 

Bedömning mot norm

Med hjälp av Arbetsplatsprovaren kan du som en av respondenterna i en mätning se ditt resultat i förhållande till normen. Denna bedömning ger en god indikation på vilka frågor som bör prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Sammanställning av resultatet

När mätningen är genomförd sammanställer, analyserar och återkopplar vi era resultat inom två till tre veckor. I återkopplingen ingår förlag på aktiviteter, utvecklingsprogram vi ser kan stärka ert arbetsmiljöarbete.

 

Tydlig och enkel norm ger direkt återkoppling

 

Den norm som vi tagit fram ger direkt återkoppling på var man befinner sig – som organisation, grupp eller individ. Så snart man är klar med ett formulär kan man i ett stapeldiagram jämföra det egna resultatet mot normen.

 

Den visar tydligt och överskådligt var ni befinner er. Grönt representerar vår vision ”Utmärkta arbetsplatser”. Gult visar att man uppfyller gällande lagstiftning, men fortfarande har vissa brister. Blått signalerar att det är dags att stanna upp, analysera och skapa en plan för att förbättra arbetsmiljön.

 

Normen är baserad på svensk arbetsmiljölagstiftning & föreskrifter, prioriterade tillsynsområden från AV, centrala frågor på arbetsmiljöområdet, forskarrön, ex­pertis, SAM samt andra viktiga faktorer.

 

 

Varje kartlagt område bryts ned i uppfyllnadsgrad för en mer djupgående analys.

Hur ser det ut hos er?

 

En arbetsmiljökartläggning ger viktiga svar

Arbetsplatsprovaren bygger på ett etablerat system för kartläggning och bedömning utvecklat av TCO Development tillsammans med en grupp experter inom arbets­miljöområdet. Hela arbetsmiljön beaktas – den fysiska och psykosociala arbetsmiljön inklusive organisatoriska frågor.

Processen kring Arbetsplatsprovaren

 När man arbetar med att förbättra arbetsmiljön inom en organisation är det viktigt att kunna se helheten och att det finns en förståelse för hur olika delar inom arbetsmiljön påverkar varandra. Att kartlägga nuläget är ett viktigt första steg i en mycket större process. Processen kring arbetsmiljöbedömning är ett kontinuerligt arbete som kräver kompetens och avsatta resurser i det operativa arbetet. Vi ger konkreta förslag på aktiviteter som just ert företag/organisation kan jobba med.

MittKompetens AB • Nattviksgatan 6 • 871 45 HÄRNÖSAND • Tel/Fax:  0611-243 46