En utmärkt arbetsplats är en lönsam arbetsplats

Medarbetarutveckling

 

Utvecklat medarbetarskap står för en strävan att varje medarbetare ska uppleva sitt arbete viktigt och stimulerande, att ha möjlighet till utveckling och utifrån sin kompetens vara synlig, ha inflytande och ta ansvar. Att utveckla företagets medarbetarskap är att utveckla hela företaget, ledningen, cheferna och medarbetarna. Ett utvecklat medarbetarskap leder till en högre och mer kvalitativ produktion. Det handlar om att tydliggöra identiteten som företag och arbetsgivare, att ”leva” och kommunicera sin företagsidé, värderingar och policys. Medarbetare som har insikt, känner delaktighet och engagemang i företaget kommer genom sina berättelser om företaget att ge den rätta och hållbara marknadsföring som alla företag behöver. Ett utvecklat medarbetarskap verkar på flera nivåer, det attraherar nya presumtiva medarbetare, det utvecklar och behåller de redan anställda. Detta kan innebär lättare och rättare rekryteringar vilket ger lägre rekryteringskostnader och en ökad lönsamhet.

 

Genom att medarbetarna får insikt i det egna företaget, organisationen, roller, uppdrag och beslutsvägar ökar förståelsen och med den lusten och möjligheten till delaktighet. Att ge den enskilde medarbetaren möjlighet att se sin del i helheten, hur dennes arbete och uppdrag påverkar andras uppdrag och företagets omsättning totalt ökar förutsättningen för en bra arbetsmiljö samt för en god employer brand.

 

För att nå framgång med ett utvecklat medarbetarskap krävs:

• Tydlig enighet i företagets ledning

• Kartläggning av företagets egna resurser, värderingar, organisation, policydokument, riktlinjer och rutiner mm.

• Kartläggning av tidigare projekt, utbildningar osv.

• Genomförande av ert unika utvecklade medarbetarskaps process.

 

Målet är:

att varje enskild medarbetare ska uppleva sitt arbete som viktigt och stimulerande

att var och en ska ges förutsättningar till utveckling och delaktighet

att medarbetarna tar initiativ som leder till inflytande och känsla av meningsfullhet

 

Vi gör detta tillsammans med er!

MittKompetens AB • Nattviksgatan 6 • 871 45 HÄRNÖSAND • Tel/Fax:  0611-243 46